| EN

2020 - 2022 董事會

董事會負責建立願景、使命和價值,監督財務(包括審批年度財政預算) ,以及審核行政辦公室的工作表現。

周丹先生

會長
總經理

張欣庭女士

副會長
總經理

董事

孫啟德先生

總經理
香港、馬來西亞及新加坡

孟福先生

總經理
香港及澳門

黃國佳先生

總經理

何旭正先生

總經理

方偉庭先生

香港管理團隊主管及
醫藥保健部副總裁

季澄女士

香港負責人
香港總裁

名譽司庫

Mr. Stefan Barbour

總經理

名譽法律顧問

劉芳君博士

合夥人

蒲立德先生

顧問

韋恆理先生

X
Close Bitnami banner
Bitnami